ตำนาน เรื่องเล่า

ตำนาน ประเทศไทย

ตำนานของไทย

ท้าวแสนปม จ.กำแพงเพชร

ผีถ้วยแก้ว การะเล่นสื่อวิญญาณ

ผีเปรต สัตว์นรกในห้วงกรรม

  • ท้าวแสนปม พญานาค

    มีลักษณะเป็นงูใหญ่ที่มีหงอน

ผีเปรต สัตว์นรกในห้วงกรรม

ผีเปรต

เปรต คือ ผีที่มีรูปร่างสูงโย่งเท่าต้นตาล คอยาว ผมยาว ตัวดำ ผอมโซแต่ท้องโต มีมือใหญ่เท่าใบตาล แต่มีปากเล็กเท่ารูเข็ม ทำให้ผีเปรตมักจะหิวอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่สามารถกินอะไรได้มากพอ เปรตจึงมักจะชอบปรากฎตัวในงานบุญเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ก็เพื่อขอส่วนบุญเพื่อสั่งสมบุญให้มากพอ จนสามารถไปเกิดใหม่ในชาติหน้า โดยไม่ต้องทุกข์ทรมานอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้ได้
เปรต หมายความว่า ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้ว หรือผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว แต่หากกล่าวถึงในทางพุทธศาสนา เปรตจะหมายถึง สัตว์พวกหนึ่งที่เกิดในเปตสิสัยอันเป็นอบายภูมิ 1 ใน 4 ความเชื่อตั้งแต่โบราณกล่าวไว้ว่า ถ้าผู้ใดคิดร้ายพ่อแม่ผู้มีพระคุณกับตัวเอง ชาติหน้าจะต้องไปเกิดเป็นผีเปรต

ประเภทของเปรต
เปรตสามารถแบ่งออกได้หลายประเภท แบ่งตามเปตวัตถุอรรถกถา แบ่งได้ 4 ประเภท
1. ปรทัตตุปชีวิกเปรต คือ เปรตที่ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยส่วนบุญที่มีผู้อุทิศให้ หากขาดส่วนบุญจากผู้ใจบุญไป เปรตเหล่านี้ก็มักจะกินเลือดและหนองของตัวเองเป็นอาหาร
2. ขุปปีปาสิกเปรต คือ เปรตที่อดอยากจนเกิดทุกข์จากความหิวโหยอยู่เสมอ
3. นิชฌามตัณหิกเปรต คือ เปรตที่ถูกไฟเผาให้ลุ่มร้อนอยู่เสมอ
4. กาลกัญจิกเปรต คือ เปรตที่อยู่ในจำพวกอสุรกาย

แบ่งตามคัมภีร์โลกบัญญัตติปกรณ์ และ ฉคติทีปนีปกรณ์ แบ่งได้ 12 ประเภท
1. วันตาสเปรต คือ เปรตที่มีชีวิตอยู่ด้วยการกินน้ำลาย เสมหะ หรืออาเจียน เป็นอาหาร
2. กุณปาสเปรต คือ เปรตที่มีชีวิตอยู่ด้วยการกินซากศพของคนหรือสัตว์ เป็นอาหาร
3. คูถขาทกเปรต คือ เปรตที่มีชีวิตอยู่ด้วยการกินอุจจาระต่าง ๆของคนและสัตว์ เป็นอาหาร
4. อัคคิชาลมุขเปรต คือ เปรตที่มีเปลวไฟลุกอยู่ในปากตลอดเวลา
5. สุจิมุขเปรต คือ เปรตที่มีปากขนาดเล็กเท่ารูเข็ม
6. ตัณหัฏฏิตเปรต คือ เปรตที่ถูกตัณหาเบียดเบียนจนเกิดทุกข์จากความหิวทั้งข้าวและหิวน้ำอยู่ตลอดเวลา
7. สุนิชฌามกเปรต คือ เปรตที่มีตัวดำเหมือนตอไม้ที่โดนเผา
8. สุตตังคเปรต คือ เปรตที่มีเล็บมือเล็บเท้ายาวราวกับคมมีด
9. ปัพพตังคเปรต คือ เปรตที่มีร่างกายสูงใหญ่เขนาดเท่าภูเขา
10. อชครังคเปรต คือ เปรตที่มีร่างกายราวกับงูเหลือม
11. เวมานิกเปรต คือ เปรตที่ต้องเสวยทุกข์เฉพาะในช่วงเวลากลางวัน แต่สามารถเสวยสุขในวิมานได้ในช่วงเวลากลางคืน
12. มหิทธิกเปรต คือ เปรตที่มีฤทธิ์มาก

แบ่งตามวินัยและลักขณสังยุตตพระบาลี แบ่งได้ 21 ประเภท
1. อัฏฐีสังขสิกเปรต คือ เปรตที่มีแต่กระดูกยาวติดกันเป็นท่อน ๆ
2. มังสเปสิกเปรต คือ เปรตที่มีแต่เนื้อเป็นชิ้นๆ
3. มังสปิณฑเปรต คือ เปรตที่มีเนื้อเป็นก้อน
4. นิจฉวิปริสเปรต คือ เปรตที่ไม่มีหนังห่อหุ้มร่างกาย
5. อสิโลมเปรต คือ เปรตที่มีขนเป็นพระขรรค์
6. สัตติโลมเปรต คือ เปรตที่มีขนเป็นหอก
7. อุสุโลมเปรต คือ เปรตที่มีขนเป็นลูกธนู
8. สูจิโลมเปรต คือ เปรตที่มีขนเป็นเข็ม
9. ทุติยสูจิโลมเปรต คือ เปรตที่มีขนเป็นเข็มชนิดที่ ๒
10. กุมภัณฑเปรต คือ เปรตที่มีอัณฑะขนาดใหญ่โตมากกว่าปกติ
11. คูถกูปนิมุคคเปรต คือ เปรตที่จมอยู่ในกองอุจจาระ
12. คูถขาทกเปรต คือ เปรตที่มีชีวิตอยู่ได้ด้วยการกินอุจจาระ
13. นิจฉวิตกิเปรต คือ เปรตเพศหญิงที่ไม่มีหนังห่อหุ้ม
14. ทุคคันธเปรต คือ เปรตที่มีกลิ่นเหม็นเน่าคละคลุ้งตลอดเวลา
15. โอคิลินีเปรต คือ เปรตที่มีร่างกายเป็นถ่านไฟ
16. อลิสเปรต คือ เปรตที่ไม่มีศีรษะ
17. ภิกขุเปรต คือ เปรตที่มีรูปร่างเช่นเดียวกับพระ
18. ภิกขุณีเปรต คือ เปรตที่มีรูปร่างเช่นเดียวกับพระภิกษุณี
19. สิกขมานเปรต คือ เปรตที่มีรูปร่างเช่นเดียวกับสิกขมานา
20. สามเณรเปรต คือ เปรตที่มีรูปร่างเช่นเดียวกับสามเณร
21. สามเณรีเปรต คือ เปรตที่มีรูปร่างเช่นเดียวกับสามเณรี